ИВАЛ ТРЕЈД
Штип
Валиден од / Valid from : 7/3/2018
Дејност / Activity: -Обработка и отстранување на отпад од батерии и акумулатори

ДПТУ ОЏАЦИ
Скопје
Валиден од / Valid from : 5/28/2018
Дејност / Activity: Професионално чистење и спалување на оџаци и други димоводни уреди (котли за централно греење, канали, камини, фурни и хауби од скари) од страна на квалификувани оџачари.

ГИНИС
Прилеп
Валиден од / Valid from : 5/2/2018
Дејност / Activity: -